Werkwijze

...............

Wanneer ouders besluiten om hun kind aan te melden, stuur ik een vragenlijst toe. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreek ik de ervaringen van ouders met hun kind, tegen welke problemen ze met hun kind aanlopen en welke veranderingen ouders hun kind toewensen.


Na dit eerste oudergesprek, volgen 5 kindsessies. Hierin verken ik samen met het kind zijn denk- en leefwereld. Ik doe onderzoek naar de oorzaak van de klacht(en). Ik kijk naar de wensen van het kind en naar de middelen die hij ter beschikking heeft om de klacht aan te pakken. Het kind kiest hierbij zelf met welke materialen we op onderzoek uitgaan. Het ene kind houdt van spel en het andere kind meer van praten. Een combinatie van praten en spel komt ook veel voor.

Na deze vijf sessies vindt er een tweede oudergesprek plaats. Hierin bespreek ik met ouders wat de veranderingen zijn en hoeveel kindsessies nog nodig zijn.

...............

Privacyverklaring en Klachtenregeling Koningkind

Privacyverklaring: Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Esther Geleijns, de eigenaresse van Koningkind, gevestigd in Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59942258.

Persoonsgegevens

Waarom ik uw gegevens bewaar: Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, en telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met u te houden over het traject dat wij samen aangaan als Esther van Koningkind en cliënt van Koningkind. Ik vraag alleen naar uw contactgegevens, nadat u ‘ja’ hebt gezegd om met mij te werken. Ziet u er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen uw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht u ‘ja’ zeggen op werken met mij, dan vraag ik u waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een vragenlijst of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met uw toestemming. Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van u. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn site (www.koningkind.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en u leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van u.

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over u/uw kind op of bewaar iets wat uw kind bij mij maakt. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Ik deel geen persoonlijke gegevens met anderen zonder uw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik houd me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. De cliëntendossiers blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. Voor de dossiers van kinderen gaat deze termijn in vanaf het 18de levensjaar.

Uw rechten

Ik respecteer uw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten alle tijd. U mag me hierover altijd aanspreken.

Klachtenregeling: Koningkind is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT. Hiermee is het klachtrecht in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) voor KoningKind geregeld. Mocht er onverhoopt een klacht zijn en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot een klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Ik ben tevens ingeschreven in het Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), hierdoor is ook het tuchtrecht gewaarborgd.